Logo Farmavet

SUPER KILLER FORTE

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Profesionali și populație.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Super Killer Forte este indicat pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare, (păduchi de pasăre, ţânţari, muşte de casă, gândacul negru de bucătărie, gândacul de bucătarie american), în dezinsecția și dezacarizarea încăperilor, spațiilor destinate pentru creșterea animalelor (adăposturi, padocuri) și ustensilelor. SUPER KILLER FORTE distruge insectele adulte, larvele şi ouăle din locuinţe, crescătorii de animale, clădiri industriale, spitale, şcoli, hoteluri, restaurante, unităţi alimentare, farmacii, laboratoare, depozite, sere, vehicule publice.

COMPOZIŢIE:
Cipermetrin.... 5% (Nr. CAS 52315-07-8, Nr.CE 257-842-9),
Permetrin.... 0,25% (Nr.CAS 52645-53-1, Nr.CE 258-067-9).
 

Domeniu de utilizare:
Sectorul de igienă și sănătate publică.

Aria de aplicare:
Combaterea insectelor zburătoare și târâtoare.

Mod de acţiune
Substanţele active, cipermetrina şi permetrina, sunt insecticide din clasa piretroizilor de sinteză ce acţionează prin contact şi ingestie. Aceste substanţe au şi efect acaricid datorită proprietăţilor lor lipofile, esterii piretroizi sunt neurotoxici şi produc paralizia acarienilor. Produsul are acţiune paraziticidă foarte bună în doze mici. Prezintă o bună degradare biologică şi de aceea nu se acumulează în sol şi în lanţul alimentar. Insecticidele pe baza de piretroizi au o toxicitate redusă pentru om şi animale.

Mod de utilizare:
Prin aspersare pe suprafețe cu soluție de lucru, 2 ml produs concentrat /1 litru apă/20 m2 (50- 200 ml soluție de lucru/ m2).
Se prepară o soluţia în concentraţie de 2 ml/litru apă şi se aplică prin aspersare pe suprafeţele din interiorul şi exteriorul încăperilor, adăposturilor şi pe ustensile, cu repetare la un interval de 14 zile, în funcţie de gradul de parazitare.

Depozitare:
A se păstra la o temperatură între 10- 25°C, în ambalajul original, închis etanș și sigilat până la utilizare, protejat de radiaţia solară, de surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate, departe de materiale incompatibile (acizi și agenți oxidanți puternici), de hrană și băuturi. Containerele care au fost deschise se reînchid și se păstrează în poziție verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitați în containere neetichetate. Utilizați containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului.
Atenție: A nu se lăsa la o temperatură sub 10°C.

Remanența: 14 zile.

Recomandări/ restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu:
A nu se utiliza în contact direct sau în prezența animalelor, a hranei pentru animale și a produselor alimentare.

 

Măsuri de prim ajutor:
-Inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Solicitați sfatul medicului.
-Contactul cu pielea: Spălati pielea contaminată cu multă apă (la 20-30°C) şi săpun. Scoateţi hainele şi încalţămintea contaminate.
-Contactul cu ochii: Spălarea ochilor cu apă timp de ≈10-15 min., ţinând pleoapele complet deschise; dacă purtaţi lentile de contact, îndepărtaţi-le imediat. Solicitați sfatul medicului.
-Ingestie (înghiţire): Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Nu se provoacă voma. Se clăteşte gura cu apă. În cazul înghiţirii accidentale, şi dacă este conştientă, persoana expusă trebuie să bea mici cantităţi de apă ≈500 ml. Opriţi administrarea apei dacă persoana are greaţă deoarece există risc de aspiraţie a vomei.


Instrucțiuni privind eliminarea deșeului, produsului și a ambalajului:
Reziduurile de produs, precum și containerele golite trebuie împachetate, sigilate și etichetate în vederea eliminării ca deșeuri conform legislației în vigoare. Produs periculos pentru mediu. Eliminați produsul în conformitate cu legislația în vigoare.

Legislaţia privind eliminarea deşeurilor:
Directiva (CE) 98/2008 privind eliminarea deşeurilor.
HG128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005.
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Legislaţia conform căreia se elimină ambalajele de produs:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Clasificare, etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP.

tabel

H226 – Lichid şi vapori  inflamabili. H302–Nociv în caz de înghiţire. H312 – Nociv în contact cu pielea. H332 – Nociv în caz de inhalare. H335–Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410–Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la indemana copiilor.P210–A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/ flăcări deschise sau suprafeţe încinse. Fumatul interzis. P220 – A se pastra /depozita departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273–Evitaţi dispersarea în mediu. P305+P315+P352–ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P302+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P391– Colectati scurgerile de produs. P501–Eliminaţi conţinutul/recipientul prin incinerare.

AVIZ: Nr. 3488BIO/18/12.24

VALABILITATE: 3 ani

ATENŢIE!

Se va utiliza numai soluţie diluată, proaspăt preparată şi bine omogenizată.

Produsul nu se aplică pe animale.

Suprafeţele din adaposturile de animale supuse deparazitarii cu SUPER KILLER FORTE vor fi supuse unei curăţiri mecanice riguroase, urmată de spălari cu jet de apă.

Nu se efectuează deparazitari pe timp ploios.

Suprafeţele care au fost deparazitate nu se spală cu apă.

Nu se va utiliza la stropitul plantelor şi seminţelor destinate consumului uman.

 
Fiole de 5ml, 10ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml si canistre cu capacitatea de 5L, 10L, 20L insecticid.
 
 
Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare
 

Alte produse

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

NEOXIVIT

NEOXIVIT

SPECII ŢINTĂ: Viţei, purcei, miei.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: În tratamentul infecţiilor digestive produse de germeni sensibili la oxitetraciclină şi neomicină la

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.