Logo Farmavet

TETRA KILLER

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Profesionali și populație.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: TETRA KILLER este recomandat pentru populaţie şi pentru utilizatorii profesionali în dezinsecţia şi dezacarizarea încăperilor şi a spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor (adăposturi, padocuri) şi ustensile.
Produsul este indicat în combaterea dăunătorilor (ouă, larve şi insectele adulte) din locuinţe, crescătorii de animale, clădiri industriale, spitale, şcoli, hoteluri, restaurante, magazine alimentare, farmacii, laboratoare, depozite, mijloace de transport pentru populaţie şi mijloace de transport pentru animale.
TETRA KILLER se utilizează pentru prevenirea şi combaterea insectelor târâtoare: gândacul roşu de bucatărie (Blattella germanica) şi a insectelor zburătoare: Muscidae (Musca domestică), Culicidae (Culex pipiens).

COMPOZIŢIE:
Cipermetrină 5% (Nr.CAS 52315-07-8, Nr.CE 257-842-9);
Tetrametrină 1,6% (Nr. CAS 7696-12-0, Nr.CE 231-711-6)
Butoxid de piperonil 5% (Nr. CAS 51-03-6, Nr. CE 200-076-7).
 

Domeniul de utilizare: Sectorul de igienă și sănătate publică.

Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburătoare și târâtoare.

MOD DE ACŢIUNE
Cipermetrina şi tetrametrina sunt insecticide din clasa piretroizilor de sinteză ce acţionează prin contact şi ingestie. Aceste substanţe au şi efect acaricid datorită proprietăţilor lor lipofile, esterii piretroizi sunt neurotoxici şi produc paralizia acarienilor. Produsul prezintă o bună degradare biologică şi de aceea nu se acumulează în sol şi în lanţul alimentar. Insecticidele pe baza de piretroizi au o toxicitate redusă pentru om şi animale.
Piperonilbutoxidul este un sinergic care sporeşte eficienţa substanţelor active, inhibând activitatea oxidantă a unor enzime răspunzătoare de degradarea moleculei de insecticid în interiorul organismului insectei.


MOD DE UTILIZARE
Se prepară o soluţie în concentraţie de 2-3% (20 - 30 ml produs /litru apă) şi se aplică prin aspersare pe suprafeţele din interiorul şi exteriorul încăperilor. Un litru de soluţie este suficient pentru tratarea unei suprafeţe de aproximativ 10 m2.
Doza maximă de până la 30 ml produs /litru apă se aplică în spaţii exterioare, cu densităţi foarte ridicate ale populaţiilor de insecte sau cu condiţii de mediu dificile (ferme, spaţii industriale, domeniu public, etc.).
Perioada de timp necesară pentru efectul biocid: induce mortalitatea 100% până la 15 minute pentru insectele zburătoare, până la 48 ore pentru țânțari şi până la 180 minute pentru insectele târâtoare.

Mod de preparare a soluţiei insectide:
Soluţia se prepară în pompe pentru dezinfecţii. La o jumătate din cantitatea de apă prescrisă, se adaugă cantitatea de insecticid corespunzătoare, se omogenizează, după care se încarcă restul de apă şi se realizează omogenizarea finală. Aplicarea soluţiei insecticide se face prin pulverizare cu ajutorul pompei pentru dezinsecţie.

Remanenţă: Testele de ramanență efectuate pe adulți de Culex Pipiens (forma molestus), specia vectoare pentru virusul West Nile, cu transmitere la om, conform Standard WHO/CTD/WHOPES/IC/96.1, demonstrează că produsul are activitate insecticidă cel puțin 21 zile.

 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
În caz de intoxicaţie: se va scoate victima afară la aer şi se începe evaluarea funcţiilor vitale.
În caz de inhalare: se va transporta persoana expusă la aer curat. Dacă apar efecte secundare solicitaţi imediat sfatul medicului.
În caz de contact cu pielea: se scot articolele de îmbracaminte ce au luat contact cu soluţia insecticidă şi se va spăla pielea cu apă şi săpun din abundenţă. Dacă este necesar se acordă asistenţă medicală.
În caz de contact cu ochii: până la sosirea echipei medicale se vor spăla ochii cu apă ţinând pleoapele complet deschise, timpul de spălare este de 15–20 minute.
În caz de ingestie: până la sosirea echipei medicale se evaluează funcţiile vitale şi în cazul în care victima este conştientă i se va da să bea 1–2 pahare de apă. Dacă victima este în stare de inconştienţă se aşează în poziţie de repaus si se vor elibera căile de respiraţie.

INSTRUCTIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI ŞI A AMBALAJULUI
După golire, ambalajele se clătesc de 3 ori cu apă, iar apa de clătire se va utiliza ca soluţie insecticidă. Ambalajele golite nu se reutilizează. Reziduurile de produs precum şi ambalajele golite trebuie împachetate, sigilate şi etichetate în vederea eliminării ca deşeuri conform legislaţiei în vigoare. Se depozitează în locuri special avizate sau se distrug prin incinerare. Scurgerile de produs, se colectează cu un material absorbant care se introduce într-un recipient închis ce se distruge prin incinerare sau se depozitează în locuri special avizate. Reziduurile se distrug numai în locuri special avizate, în conformitate cu reglementările locale şi naţionale.

PRECAUŢII
Se va utiliza numai soluţie diluată, proaspăt preparată şi bine omogenizată.
A nu se utiliza pe animale.
A se evita contactul animalelor cu benzile de insecticid.
Nu se aplică pe echipamente electrice.
A se evita contaminarea alimentelor şi a ustensilelor de gătit.
Se va evita contactul cu produsul, prin inhalare de vapori, stropire, ingerare.
Suprafeţele din adaposturile de animale supuse deparazitării cu TETRA KILLER vor fi supuse unei curăţiri mecanice riguroase, urmată de spălari cu jet de apă.
Suprafeţele care au fost deparazitate nu se spală cu apă.
Orice scurgere în momentul manipulării şi depozitării se va curăţa imediat.
În timpul manipulării şi depozitării produsului se va evita contaminarea altor produse sau a spaţiului de depozitare şi a surselor de apă şi hrană.
Se va evita contaminarea râurilor şi lacurilor.
După golire, flaconul nu se refoloseşte în alte scopuri.

DEPOZITARE
A se păstra la o temperatură mai mica de 25OC, în ambalajul original, adecvat etichetat, protejat de lumină, ferit de surse de căldură, ferit de îngheţ, în zone uscate şi bine ventilate.

tabel

Fraze de pericol

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.
H302 – Nociv în caz de înghiţire.
H312 – Nociv în contact cu pielea.
H332 – Nociv în caz de inhalare.
H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie
P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemâna recipientul sau recipientul produsului.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. Fumatul interzis.
P220 – A se pastra/depozita departe de imbracaminte/.../material combustibile.
P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.
P305+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul.
P302+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul.
P391 – Colectati scurgerile de produs.
P501 – Eliminaţi conţinutul/ recipientul prin incinerare.
 
 
Flacoane de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml si canistre de 5 L, 10 L, 20 L produs.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
PERIOADA DE VALABILITATE ÎN CONDIŢII NORMALE DE DEPOZITARE: 3 ani de la data fabricaţiei
 
 
Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare
 

Alte produse

CLORTIMULIN

CLORTIMULIN

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la suine în prevenirea (în efectivele în care diagnsoticul a fost confirmat) și

citeste mai mult

ENTEROXIN 40%

ENTEROXIN 40%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, câini și pisici.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă la cabaline, bovine, câini, pisici în tratamentul următoarelor afecțiuni

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image

logo-footer
lg f
loupe | news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.